Paso išdavimas ar keitimas

Prašymus išduoti ar pakeisti pasą per LR ambasadą Norvegijoje gali pateikti LR piliečiai, nuolat gyvenantys Norvegijos Karalystėje, kurie teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo išvykimą iš Lietuvos (žr. Gyvenamosios vietos deklaravimas).

Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, dokumentai pasui išduoti ar pakeisti turi būti pateikiami migracijos įstaigai Lietuvoje.

DOKUMENTAI, PATEIKIAMI LR PASUI IŠDUOTI AR PAKEISTI

  1. Prašymas išduoti (pakeisti) pasą gaunamas ir pildomas ambasadoje. Prašymo negalima perlenkti. Laukus būtina pildyti DIDŽIOSIOMIS LIETUVIŠKO RAIDYNO raidėmis.

Grafoje “Piliečio parašas” pasirašoma tik LR konsulinio pareigūno akivaizdoje, juodos spalvos rašikliu, parašas turi tilpti į geltoną rėmelį. Asmuo, kuriam sukako 14 metų, pasirašo pats.

Prašyme reikia nurodyti tik gyvenamąją vietą užsienyje, t.y. prašymo 7a skiltis nepildoma.

Prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia:

vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas);
pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjo (rūpintojo) prašymą išduoti (pakeisti) vaikui pasą. Šiame sutikime vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjo (rūpintojo) parašą turi patvirtinti notaras arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas;
jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia:

  • tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo);
  • pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis kartu pateikia atskirą notaro patvirtintą to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, prašymą išduoti vaikui pasą.

Vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, parašo atskirame prašyme išduoti (pakeisti) pasą vaikui iki 18 metų tikrumą gali paliudyti ir konsulinis pareigūnas.

Visais atvejais pateikiant prašymą ambasadai išduoti ar pakeisti pasą vaikui iki 18 metų turi dalyvauti pats vaikas.

  1. Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai:

Asmens tapatybės kortelė (jei gauta gyvenant Lietuvos Respublikoje);
Lietuvos Respublikos piliečio pasas (seno pavyzdžio);
Lietuvos Respublikos pasas.

Jeigu pasas buvo prarastas (pamestas, pavogtas), papildomai būtina pateikti:

laisvos formos pareiškimą, adresuotą LR ambasadai Norvegijos Karalystėje, kuriame turi būti nurodyta paso praradimo data ir aplinkybės, taip pat jei žinoma – paso numeris, išdavimo data, vieta, išdavusi institucija;
pažymą iš Norvegijos policijos, kad buvo kreiptasi dėl paso praradimo;
kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, kitus dokumentus, galinčius padėti nustatyti asmens tapatybę).

  1. Teisinę padėtį Norvegijos Karalystėje patvirtinantys dokumentai:

Pažyma (raštas), išduotas Migracijos tarnyboje (norv. Utlendingsdirektoratet) arba vietinėje policijoje (norv. Politi).

Labai svarbu, kad teisinę padėtį patvirtinančiuose dokumentuose būtų įrašytas faktas, kad asmuo turi Lietuvos Respublikos pilietybę.

  1. Trys piliečio amžių atitinkančios nuotraukos (viename lape). Jos turi būti tapačios (padarytos iš to paties negatyvo) ir atitikti reikalavimus (Žr. Techniniai reikalavimai ir Bendrieji reikalavimai).
  2. Gyvenamosios vietos deklaracija, jeigu nedeklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos.

Papildomai turi būti pateikti šie dokumentai (atsižvelgiant į prašymo išduoti (pakeisti) pasą pagrindą):

  1. Keičiant pasą dėl asmens duomenų (vardo, pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo) pasikeitimo:

Lietuvos Respublikoje išduoti civilinės būklės aktų liudijimai;
Jeigu turimi tik užsienio valstybės išduoti atitinkami dokumentai (santuokos liudijimas, vardo, pavardės pakeitimo liudijimas ir pan.) ir šie civilinės būklės aktai nėra įtraukti į apskaitą Lietuvoje, kartu su prašymu išduoti (pakeisti) pasą turi būti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai, kurių reikia civilinės būklės aktui į apskaitą Lietuvoje įtraukti.

Pvz.: Jei santuoka neapskaityta ir jei po santuokos buvo pakeista pavardė, papildomai reikės pateikti dokumentus, išvardintus skyriuje Užsienyje sudarytos santuokos apskaitymas. Arba jeigu paso keitimo metu LR pilietis (-ė) turi vaikų (nepriklausomai nuo jų pilietybės), kurių gimimas nėra apskaitytas Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje (Lietuvoje nebuvo išduotas gimimo liudijimas), taip pat turi būti pateikiamas prašymas įregistruoti vaiko gimimą, žr. Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje.

  1. Kreipiantis dėl paso išdavimo gimus vaikui:

Norvegijos Karalystėje išduotą gimimo liudijimą, tuo atveju, jei vaikui nebuvo išduotas gimimo liudijimas Lietuvos Respublikoje; norvegiškas gimimo liudijimas (norv. Fødselsattest) išduodamas Gyventojų registro tarnyboje (norv. Folkeregister); šis dokumentas turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą; kartu su prašymu išduoti pasą turi būti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai, kurių reikia užsienyje gimusio vaiko gimimui į apskaitą Lietuvoje įtraukti, žr. Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje;
Pažyma apie vaiko neįgytą Norvegijos pilietybę: šį dokumentą išduoda taip pat Gyventojų registro tarnyba; norvegiškai šis dokumentas vadinasi ”Utkrift av opplysninger registrert i det sentrale folkeregister”; pažyma turi būti patvirtinta pažyma Apostille ir išversta į lietuvių kalbą;
Tėvų arba vieno iš tėvų gyvenamosios vietos deklaracijos, jei nėra deklaruotas išvykimas iš Lietuvos;
Jeigu vaikas gimė Norvegijoje, ir vienas iš tėvų yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos Respublikos pasas jam galės būti išduotas tik išsprendus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą. Tokiu atveju būtina pateikti užsienio valstybės, kurios pilietis yra vienas iš tėvų dokumentą, patvirtinantį, kad gimęs vaikas neįgijo šios valstybės pilietybės. Dokumentas turi būti nustatyta tvarka legalizuotas (patvirtintas Apostille) ir išverstas į lietuvių kalbą;
Tėvų santuokos liudijimas;
Tėvų teisinę padėtį Norvegijos Karalystėje patvirtinantys dokumentai, patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

NB! Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos prireikus gali paprašyti pateikti papildomų dokumentų.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Teisės aktų nustatyta, kad dokumentai pasui išduoti ar pakeisti pateikiami asmeniškai.
Ambasadai pateikiami dokumentų originalai arba notarine tvarka patvirtinti, legalizuoti jų nuorašai.
Pateikti Norvegijos Karalystėje išduoti dokumentai yra siunčiami į Lietuvą ir pateikėjui negrąžinami. Jeigu pateikėjas nori pasilikti pateikiamo dokumento originalą, būtina padaryti jo nuorašą (žr. Notariniai veiksmai). Nuorašas turi būti padarytas dokumentą legalizavus, tačiau iki jo vertimo į lietuvių kalbą.

Konsulinis mokestis už paso išdavimą ar pakeitimą – 160 NOK.

Mokestis turi būti sumokėtas iš anksto grynais, arba pavedimu į ambasados sąskaitą banke.

BENDRA INFORMACIJA

Keičiant pasą piliečio turimas pasas nepaimamas. Pateikti ambasadai dokumentai persiučiami ir nagrinėjami Migracijos departamente prie LR VRM. Lietuvos Respublikos pasai išrašomi Asmens dokumentų išrašymo centre prie LR Vidaus reikalų ministerijos. Į paso gaminimo laiką neįtraukiamas dokumentų persiuntimas diplomatiniu paštu į Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministeriją ir Migracijos departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos, taip pat laikas, reikalingas kitiems veiksmams atlikti Civilinės metrikacijos įstaigoje (apskaityti santuoką, įregistruoti vaiko gimimą, įvesti duomenis apie piliečio gyvenamąją vietą užsienyje ir pan.). Atsižvelgiant į tai, paso pakeitimas gali užtrukti ne trumpiau nei 3 mėnesius. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad keičiant pasą per ambasadą netaikoma skubos tvarka.

Teisės aktai reikalauja, kad išduotas pasas turi būti atsiimtas ambasadoje asmeniškai. Pasą taip pat gali atsiimti įgaliotas asmuo, pateikęs notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atvykstant atsiimti naujai išduoto paso BŪTINA turėti senąjį pasą, kuris bus pažymėtas negaliojančiu ir grąžintas.

Plačiau apie asmens dokumentų išdavimą galite susipažinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Įrašas paskelbtas temoje Konsulinė informacija. Išsisaugokite pastovią nuorodą.